(NĐ&ĐS) - Dù chưa được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, nhưng ông Võ Văn Hưng đã đứng danh Chủ tịch tỉnh để giới thiệu HĐND về nhân sự Phó chủ tịch tỉnh.

Khoản 3 Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND. Chủ tịch HĐND được bầu tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu HĐND; khoản 10 Điều 83 quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, HĐND phải gửi kết quả bầu đến cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này để phê chuẩn. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả bầu, cơ quan, người có thẩm quyền phải xem xét, phê chuẩn; trường hợp không phê chuẩn thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

Theo đó các chức danh của HĐND bầu có thể được phê chuẩn, hoặc không được phê chuẩn. Như vậy, đến nay kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh vẫn phải chờ sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ.

pct
Ông Võ Văn Hưng (bên trái) giới thiệu ông Lê Đức Tiến, Giám đốc sở GTVT (ở giữa) lên làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

 

Ngày 9/6/2020, khi ông Võ Văn Hưng vừa được HĐND tỉnh bầu xong chức danh Chủ tịch thì ngay lập tức đã dùng danh nghĩa Chủ tịch tỉnh để giới thiệu ông Lê Đức Tiến – Giám đốc Sở GTVT làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Điều này khiến 1 số ý kiến thắc mắc rằng, lúc này khi kết quả bầu chưa được Thủ tướng phê chuẩn, ông Hưng đã được thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh chưa?

Hướng dẫn về vấn đề này, khoản 9 Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quy định: người giữ chức vụ quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này (khoản 3 và khoản 4 Điều 83 quy định về chức danh Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình ngay sau khi được HĐND bầu.

PV