(NĐ&ĐS) - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã vừa ký ban hành Công văn số 1883/UBND-ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát danh sách 71 vụ việc do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tiếp nhận qua đường dây nóng để kết luận, xử lý theo thẩm quyền địa bàn mình quản lý, gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo thành phố cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Phó Chủ tịch thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thành phố có văn bản đôn đốc, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền được giao.

rac thải
TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về kết quả tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây phát sinh ô nhiễm môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, hướng dẫn biện pháp khắc phục, nhưng cố tình không chấp hành, tiếp tục vi phạm thì Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố tiến hành thanh kiểm tra, điều tra, kết luận và xử lý nghiêm theo quy định.

Để đảm bảo việc phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố của công dân và các cơ quan báo chí, thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về kết quả tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý. Gửi kết quả giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền về UBND TP thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Đại Lộc