(NĐ&ĐS) - UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú và kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2018.

 1447973295-anh-bai-nguoi-kho-mu-giu-gin-von-quyTập huấn và phổ biến kiến thức nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Khơ Mú (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình là 14 tỷ đồng, bao gồm: Kinh phí tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú 144 triệu đồng, kinh phí giải quyết đất ở cho hộ nghèo 216 triệu đồng và kinh phí đầu tư các công trình giao thông và nhà văn hóa thôn, bản 13.640 triệu đồng. Nguồn vốn được trích từ nguồn kinh phí Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018.

UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Sở tài chính thông báo bổ sung dự toán ngân sách cho Ban Dân tộc kinh phí tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú, bổ sung mục tiêu năm 2018 cho UBND huyện Ngọc Lặc để thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân.

Ban Dân tộc tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định. Quản lý sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích, đối tượng. UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo đúng quy định. Các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân chủ động phối hợp, tạp điều kiện thuận lợi cho Ban dân tộc trong suốt quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Vân Cường