(NĐ&ĐS) - UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid- 19 để đảm bảo cuộc sống, góp phần ổn định xã hội trong tình hình dịch bệnh.

hotyr90u390u309u39u39o3
TP. Đồng Hới chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do Covid -19.
Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 777/KH-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phải vào cuộc sát sao để chỉ đạo tổ chức triển khai nhanh chóng, kịp thời chính sách hỗ trợ nhằm thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng; nguyên tắc, phương thức hỗ trợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục được thực hiện đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực.
 
Cụ thể thực hiện hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc; người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho doanh nghiệp, người lao động đủ điều kiện được biết để đề nghị hỗ trợ; xác nhận thủ tục, hồ sơ có liên quan đến việc đề nghị xác nhận tham gia Bảo hiểm Xã hội theo quy định; rà soát, thẩm định, tổng hợp danh sách các hộ kinh doanh quy định; phổ biến, tuyên truyền, thông báo rộng rãi, thường xuyên, liên tục và kịp thời đến cấp cơ sở, đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này của UBND.
 
Tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành có liên quan nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những dấu hiệu sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, lợi dụng việc triển khai chính sách hỗ trợ để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực.
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan chủ động, thường xuyên giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ; kịp thời phối hợp với UBND tỉnh đề xuất phương án xử lý đối với trường hợp có dấu hiệu, hành vi vi phạm quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.
 
Ngoài ra, UBND các huyện thành phố, thị xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, quán triệt sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID - 19 gây ra; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa phương mình quản lý đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo quy định; hướng dẫn UBND cấp xã kịp thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 theo đúng quy định.
Đình Duy