(NĐ&ĐS) - Giám đốc sở Xây dựng TP Hải Phòng Phùng Văn Thanh cho biết, sở Xây dựng đã đề nghị TP Hải Phòng chấp thuận, đi đến quyết định đề xuất cho thuê tư vấn lập dự toán đền bù, giải phóng mặt bằng đối với công trình, vật kiến trúc khi thực hiện thu hồi đất.

Theo giám đốc sở Xây dựng Hải Phòng, đối với những vật kiến trúc đặc biệt, có kết cấu, tính chất phức tạp; kết cấu ngầm dưới đất hoặc kết cấu khó xác định bằng phương pháp đo vẽ, khảo sát thông thường; vật kiến trúc mang nhiều tính lịch sử, văn hóa… chưa được cập nhật trong Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất thì cơ quan làm nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng được thuê cơ quan tư vấn có năng lực, có đủ điều kiện tiến hành khảo sát lập hiện trạng, đo bóc khối lượng, lập dự toán để thiết lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đối với các công trình như nhà thờ họ, đình, chùa, miếu phải thực hiện đền bù để thu hồi đất, cơ quan làm nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng cần tham khảo thêm ý kiến của cơ quan chuyên môn, chuyên ngành về lịch sử, văn hóa khi lập phương án đền bù, hỗ trợ khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

jpg 1
Được thuê tư vấn trong khi thực hiện đền bù, hỗ trợ đối với các công trình kiến trúc có kết cấu có tính phức tạp

Một điểm mới khác trong việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất trên địa bàn được sở Xây dựng Hải Phòng đề xuất, chủ công trình được đền bù, hỗ trợ các chi phí thực tế như lệ phí cấp phép xây dựng công trình; các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình như tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát đối với công trình xây dựng trên đất bị thu hồi.

Cùng với việc xác định thêm quyền lợi của chủ công trình xây dựng khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, sở Xây dựng TP Hải Phòng cũng đề xuất thay thế Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất trên địa bàn TP Hải Phòng.

Được biết, Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được Hải Phòng áp dụng từ năm 2015, sau gần 5 năm thực hiện, do những biến động về giá cả thị trường, sở Xây dựng TP Hải Phòng đã đề xuất mức đền bù mới trong Bộ đơn giá vật kiến trúc sát với thực tiễn, đảm bảo tối đa quyền lợi chủ sở hữu công trình vật kiến trúc bị ảnh hưởng bởi hoạt động thu hồi đất, thúc đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hải Phòng.

Theo Giám đốc sở Xây dựng Hải Phòng, đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất đã được phê duyệt trước ngày TP Hải Phòng quyết định sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá vật kiến trúc có hiệu lực pháp luật thì vẫn thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ theo quy định cũ.

Nam Khánh - Minh Hưng