Mẫu Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức năm 2019

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức là một văn bản nêu rõ quy định của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó đối chiếu với cá nhân để xác định xem cá nhân đó có đáp ứng được các yêu cầu để được công nhận là đảng viên chính thức hay không. Đây là một mẫu hồ sơ quan trọng trong việc công nhân chuyển đảng viên dự bị sang chính thức.

Mẫu Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức năm 2019

Khi xem xét chuyển chính thức cần phải hoàn thành nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Đây sẽ là một căn cứ quan trọng để xem xét đồng chí đó có cơ hội được đứng vào hàng ngũ của Đảng hay không. Hãy cùng theo dõi và tham khảo mẫu Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức mà chúng tôi cập nhật mới nhát 2019 dưới đây.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC……                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ………………………………..

*

Số: …… – NQ/CB                  ………….., ngày ……… tháng …… năm  ………

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5,
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ….. tháng …
năm ………, Chi bộ
…………………………………………………………………………
đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị
…………………………………………………………………..
được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …. năm …….., trở thành đảng viên chính
thức.

Tổng số đảng
viên của chi bộ: …… đảng viên. Chính thức:
.……..đ/c, dự bị:…..…….đ/c

Có mặt: …………..
đảng viên, trong đó chính thức: .……..đ/c, dự bị:…..…….đ/c

Vắng mặt: …………..
đảng viên, trong đó  chính thức: .……..đ/c,
dự bị:…..…….đ/c

Lý do vắng mặt:
…………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì hội nghị: Đ/c……………………………………………….Chức vụ: ……………………………

Thư ký hội nghị: Đ/c……………………………………………………………………………………………

Sau khi nghe báo
cáo và thảo luận, Chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị:
………………………………………………………………………
như sau:

Những ưu, khuyết
điểm chính:

+ Phẩm chất chính trị: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Năng lực công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Quan hệ quần chúng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Thực hiện nhiệm vụ đảng viên: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………….. thành đảng viên chính thức …………. đồng chí (đạt ……%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành ……….đồng chí (chiếm …….) với lý do: …………………………………………………………………..

Chi bộ báo cáo Đảng ủy trường ……………………. xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………….. trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

T/M CHI BỘ

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức tại đây

Với mẫu bản nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức này, bạn sẽ hiểu được những quy định trong điều lệ đảng để có thể được chuyển từ dự bị sang chính thức. Bạn cũng sẽ hiểu được trong quá trình phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của mình bạn cần phấn đấu như thế nào. Đừng quên chia sẻ biểu mẫu này với những người xung quanh để hồ sơ không còn là nỗi sợ với nhiều người nữa.

Cuộc Sống - Tags:
DMCA.com Protection Status