2 Mẫu bài thu hoạch lớp đảng viên mới liên hệ giáo viên đúng chuẩn nhất

Bài viết hôm nay, nhandaovadoisong.com.vn xin gửi đến bạn 2 mẫu bài thu hoạch lớp đảng viên mới liên hệ giáo viên hay, sâu sắc, thể hiện được tổng quát về nhận thức về chủ nghĩa Mac- Lê Nin và nhận thức được trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng đất nước. Đây là gợi ý không tồi, là hành trang cho thế hệ Đảng Viên sau khi tham gia lớp bồi dưỡng chính trị

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới mẫu 1

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Phần I. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người

đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

.Vị trí, vai trò của người Đảng viên:

Đảng viên là chiến sỹ cách mạng
trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam.
Đội ngũ đảng viên là những
người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng.
Đảng viên dù ở cương vị nào,
cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
Đảng viên là người kiên định
bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.

Nhiệm vụ của người Đảng viên:

Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng
của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị
quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến
thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống
lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham
nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ
quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công
tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân
thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ
chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng;
thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát
triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Phần II. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên

Thực hiện tốt điều lệ Đảng

Một là, về lập trường giai cấp,
bản lĩnh chính trị.

Đảng viên phải tuyệt đối trung
thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công
nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa
xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn,
thử thách nào. Có mục tiêu, lý tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và
quần chúng.
Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ
thể của người đảng viên Việt Nam hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công
cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sớm đưa nước ta
ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói,
thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm
chất, năng lực, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.
Hai là, về nhận thức, kiến
thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Lênin đã dặn đi dặn lại những
người cộng sản Nga rằng: nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì
không thể chiến thắng được chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã
hội, mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Để chiến thắng chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, những
người cộng sản còn phải có kiến thức, có trình độ văn hoá cao, có trí thông
minh và năng lực làm việc. Muốn thế, phải không ngừng học tập, học tập một cách
kiên trì và nghiêm túc; không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình; kiêu
ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu…
Đổi mới ở nước ta hiện nay là
cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống xã hội. Ngày nay, cách mạng khoa học và công nghệ phát triển như
vũ bão, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hoá đang tạo ra thời cơ và thách
thức với tất cả quốc gia, dân tộc. Rõ ràng, trong tình hình đó, đảng viên phải
không ngừng bồi dưỡng những kiến thức văn hoá, khoa học – kỹ thuật, quản lý
kinh tế – xã hội, pháp luật… để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao.
Ba là, về phẩm chất đạo đức, lối
sống, phong cách.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng
viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, mà nội dung
cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con
người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có tinh thần quốc tế trong
sáng, luôn xứng đáng với người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân
dân… Những lời dạy đó của Người đến nay vẫn giữ nguyên vẹn giá trị và có
ý nghĩa to lớn trong thời kỳ đổi mới.

Những chuẩn mực đạo đức mà
người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và hết lòng phục
nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thái độ
tích cực ủng hộ xu thế đổi mới, tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng;
thống nhất giữa lời nói và việc làm.
Đạo đức, lối sống mới yêu cầu
dũng cảm vạch trần, phê phán những biểu hiện cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, những
mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản
thân mình.
Tư tưởng và ý thức đạo đức phải
đi liền với hành động, trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với con
người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạng các quan hệ xã
hội.
Bốn là, có ý thức tổ chức kỷ
luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các
nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê
bình và phê bình.

Đoàn kết trong đảng là yêu cầu
tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản không thể tồn tại nhiều
phái, nhiều phe cánh với lập trường và lợi ích khác nhau. Đoàn kết đã trở thành
một truyền thống quý báu của Đảng ta mà tất cả các tổ chức đảng và đảng viên
phải ra sức giữ gìn, vun đắp như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Nền tảng của
sự đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương
lĩnh, Điều lệ, đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng.
Sức mạnh của Đảng là ở tính
thống nhất: thống nhất quan điểm, thống nhất ý chí, thống nhất hành động. Tập
trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. Vì vậy, mọi cán bộ,
đảng viên ở bất cứ cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên tắc
tập trung dân chủ.
Đảng viên có trách nhiệm tích
cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương của Đảng, có
quyền chất vấn, tranh luận một cách thẳng thắn; đồng thời chú ý lắng nghe và
tôn trọng ý kiến của người khác. Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải
nghiêm túc chấp hành, không được phát ngôn tuỳ tiện hoặc lan truyền những ý
kiến, quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng.
Năm là, có quan hệ mật thiết với
quần chúng.

Trong suốt quá trình lãnh đạo
cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước
và chủ nghĩa quốc tế. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên
nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là
phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của Đảng.
Bước vào giai đoạn mới, vấn đề
đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam mang nội dung mới. Đó là, kết hợp chặt
chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt nghĩa
vụ quốc tế trong hoàn cảnh mới.

Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu
người Đảng viên cộng sản:

Khái niệm “Đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân
một con người mang danh hiệu Đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ
chức Đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). Người Đảng viên chỉ xứng đáng với
danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó, nhờ sự
phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ chức đảng.

Về mặt cá nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình
theo những đức tính của con người Việt Nam, đó là:

Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.
Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.
Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.
Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới mẫu 2

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau:

Con đường xã hội chủ nghĩa
trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước, Người đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin, giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, qua đó phát triển sáng tạo, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta.

Việc vận dụng chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là
vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng
đầu. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ
sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Phải chăm chú
phát hiện, tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận, bổ sung cho kho
tàng lý luận mác xít, dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh
thánh để rơi vào giáo điều. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ
đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để đấu tranh có hiệu quả, cần
nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. Đồng thời, phải
tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện
mới; đưa những tư tưởng, quan điểm đó vào thực tế cuộc sống, đem lại hiệu quả
thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã
hội, hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phải kiên quyết đấu tranh
chống tư tưởng cơ hội, xét lại và bảo thủ, giáo điều. Kiên định chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng
ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là
nắm vững bản chất cách mạng, khoa học và nhân đạo, vận dụng một cách đúng đắn,
thích hợp vào điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu
và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. Trong tình hình hiện
nay, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, vận dụng sáng tạo, bảo vệ và phát
triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn. Hơn bảy mươi năm qua, Đảng ta luôn luôn kiên định, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại.

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn viết bài thu hoạch lớp Đảng viên mới liên hệ giáo viên cụ thể và chi tiết nhất. Nhandaovadoisong.com.vn xin chúc các bạn hoàn thành tốt bài thu hoạch của mình và rút ra được bài học quý giá trong cuộc sống của bạn nhé.

Tài Liệu - Tags: ,