(NĐ&ĐS) - Theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Chính phủ vừa ban hành, người sử dụng lao động được đề xuất mức đóng 0,3% (thấp hơn 0,2% so với quy định hiện hành) quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp… có hiệu lực thi hành từ 15/7/2020.

Theo nghị định này, người sử dụng lao động được đề xuất mức đóng 0,3% (thấp hơn 0,2% so với quy định hiện hành) quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp, nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện sau:

BHTNLD-BNN_20200529020844PM

Nghị định quy định rõ, để được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị.

Cùng với đó, phải có bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động quy định theo mẫu theo nghị định này.

Thời hạn thực hiện mức đóng 0,3% là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

Trường hợp người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động thì trong vòng 60 ngày trước ngày hết thời hạn thì lập lại 1 bộ hồ sơ như quy định.

VD /