(NĐ&ĐS) - Luật BHYT quy định 5 nhóm (từ nhóm 1 - nhóm 5), theo nghị định số 146 đã bổ sung thêm 01 nhóm (nhóm 6) là nhóm do người sử dụng lao động đóng. Tuy nhiên, các nhóm trước đó cũng được bổ sung thêm đối tượng tham gia thích hợp.

Nhóm 6 sẽ là nhóm do người sử dụng lao động đóng (nhóm 6, được bổ sung theo NĐ 146), bao gồm:

- Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, bao gồm đối tượng quy định tại các điểm a, b và c, Khoản 13, Điều 3 Nghị định 146.

- Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân bao gồm đối tượng quy định tại các điểm a, b và c, Khoản 13, Điều 3 Nghị định 146.

- Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. bao gồm đối tượng quy định tại các điểm a, b và c, Khoản 13, Điều 3 Nghị định 146.

abc

Các nhóm còn lại được bổ sung cụ thể như sau:

Nhóm 1: nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

Nhóm 2: nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

Bổ sung theo NĐ 146:

- Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ; 

- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Nhóm 3: nhóm do ngân sách nhà nước đóng

Bổ sung theo NĐ 146

(1) Cựu chiến binh bao gồm:

Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước

Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/4/1975

Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30/4/1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

(2) Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, gồm:

Người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được hưởng trợ cấp theo một trong các văn bản sau: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008

Người đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nhưng không phải là cựu chiến binh tại khoản 4 Điều này;

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010

Thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008

Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015

(3) Đối với người thuộc hộ gia đình nghèo được chia làm hai nhóm:

Nhóm được ngân sách nhà nước đóng và nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Trong đó ngân sách nhà nước đóng: Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015

(4) Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

(5) Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, gồm:

- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

(6) Nhóm người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

Nhóm 4: nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

Bổ sung theo NĐ 146: Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp được ngân sách nhà nước đóng.

Nhóm 5: nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Bổ sung theo NĐ 146:

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

- Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 của Nghị định 146 mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

 

VD