(NĐ&ĐS) - Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu cán bộ ngành kiểm toán không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi; không được uống rượu, bia và hát karaoke với đơn vị đang được kiểm toán.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ.

kiem-toan-1
Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, thực hiện nghiêm túc tác phong, đạo đức nghề nghiệp và quy chế tổ chức, hoạt động của ngành.

Do đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan của kiểm toán viên nhà nước; đặc biệt không được đánh bạc dưới mọi hình thức.

kiem-toan-2
Ngoài chấn chỉnh về tác phong và đạo đức nghề nghiệp, Tổng kiểm toán cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải tập trung ưu tiên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành

Đặc biệt, Tổng Kiểm toán yêu cầu cán bộ ngành kiểm toán không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi; không được uống rượu, bia và hát Karaoke với đơn vị đang được kiểm toán; nghiêm cấm việc bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán.

Hoàng Kiên