(NĐ&ĐS) - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất...

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị.

mh
Thực hiện kế hoạch đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. (Ảnh minh họa)

Tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị”; xử lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, môi trường; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ...

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố; thực hiện chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

UBND TP cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

Giao Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCTN; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

Các sở, ban, ngành rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ công tác trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Trước đó, hồi đầu tháng 12/2017, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 gửi HĐND TP Hà Nội. Theo đó, trong kỳ báo cáo, có 655 cán bộ, công chức, viên chức của thành phố được chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng.

Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, Công an TP Hà Nội đã thụ lý 42 vụ - 142 bị can (trong đó, khởi tố mới 23 vụ - 55 bị can); đã kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố: 22 vụ - 91 bị can; Tạm đình chỉ: 1 bị can. Công an TP Hà Nội đang điều tra 20 vụ - 51 bị can. Tài sản thiệt hại hơn 49.000 m2 đất, khoảng 75 tỷ đồng; Tài sản thu hồi khoảng 3.700m2 đất và 3 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố thụ lý 28 vụ - 107 bị can (chuyển tiếp 6 vụ - 16 bị can, án mới 22 vụ 91 bị can); đã truy tố, chuyển tòa án 21 vụ - 84 bị can; đình chỉ: 1 bị can; đang giải quyết 7 vụ - 22 bị can.

Tòa án nhân dân Thành phố đã thụ lý 44 vụ - 150 bị cáo; đã xét xử 22 vụ - 78 bị cáo; trả lại hồ sơ 10 vụ - 35 bị cáo; còn lại 12 vụ - 37 bị cáo. UBND TP Hà Nội cũng đánh giá, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: tín dụng, ngân hàng, quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính, hải quan... Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo, có 655 cán bộ, công chức, viên chức của thành phố được chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng.

Năm 2018, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng “xin - cho”, tập trung trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước... Đồng thời, phải tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức...

 

Anh Lê