(NĐ&ĐS) - Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Công an đề ra trong Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Sáng 10/01/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; chú trọng thực hiện "gương mẫu, đi đầu" của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nêu trong Nghị quyết...

Thay mặt Đảng ủy CATW, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2018 trong Đảng bộ CATW; nêu rõ: Năm 2017, Đảng ủy CATW đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, nhất là những công tác lớn, trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất và đạt được những kết quả quan trọng.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, chính sách phù hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các sự kiện Năm APEC 2017.

Ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; giải quyết có hiệu quả tình hình phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận được đẩy mạnh. Các biện pháp công tác Công an tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả thiết thực hơn.

1_388511
Hội  nghị tiếp tục xác định đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm ngành CA năm 2018. (Ảnh: VTV)

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và tạo nhiều chuyển biến tích cực. Qua tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có 109.206 tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp về một số vấn đề như: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" trong Đảng bộ CATW; Những vướng mắc đang đặt ra đối với công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; Việc chấp hành quy chế làm việc; Công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND thời gian qua nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó...

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng- năm bản lề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Đảng bộ CATW cần tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành Công an.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng Đảng bộ CATW vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác; việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng; thực hiện quy chế làm việc; trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.../.

 

Quang Minh / Cổng TTĐT BCA